Basisgebeden

De Rooms-Katholieke Kerk heeft een schat aan vaste gebeden doorgegeven. Katholiek.nl heeft er meer dan 100 samengebracht in hun online gebedenboek . Hieronder is de tekst van de basisgebeden opgenomen.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Onze Vader

(Nieuwe tekst m.i.v. Advent 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

(vertaling vastgesteld door de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen)

Pater noster (Onze Vader, Latijnse versie)

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo. Amen.

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De Twaalf Artikelen van het geloof

(of: Apostolische geloofsbelijdenis, Apostolicum of Credo)

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van Hemel en Aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Geloofsbelijdenis I (Nicea-Konstantinopel)

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader,
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend rijk. Amen.

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secumdum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor umum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto ressurectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Tien geboden van God

Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

De vijf geboden van de Heilige Kerk

Gij zult:
1. de verplichte feestdagen vieren als zondag.
2. Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de eucharistie en geen verboden werk doen.
3. Op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.
4. Ten minste eenmaal per jaar biechten.
5. In de Paastijd de heilige Communie ontvangen.

Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God,
– ik geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
– dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven;
– dat Gij het goede loont en het kwade straft.
– Ik geloof alles wat Gij hebt openbaard, en door de heilige kerk ons leert.
– Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt.
– Heer, vermeerder mijn geloof!

Oefening van hoop

Oneindig Goede God,
– Ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus, van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb.
– Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.
– Heer, versterk mijn hoop!

Oefening van berouw

Barmhartige God,
– Ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend;
– maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd.
– Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
– Heer, wees mij zondaar genadig!

Oefening van liefde

God van liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt.
Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

De Engel des Heren

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria…

Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria…

En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria..

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen