Welkom bij de R.K. Parochie Vitus en Willibrord
      De lezingen van de dag vindt u door op deze link te klikken
  Eerstvolgende liturgieviering(en) in onze parochie:
25-04-2014 vrijdag 25 april
09:30     Gelezen H. mis
  Locatie: Mariakapel, Voorganger: Pastoor Dresmé
10:00     tot 12:00, Uitstelling met stille aanbidding
  Locatie: Mariakapel
23-04-2014 Heiligverklaring Pausen
 

De zalige pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II worden op 27 april in Rome door Paus Franciscus heilig verklaard.

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
27 april is de eerste zondag na Pasen. Deze dag is gekozen omdat Johannes Paulus II hem in het Jubeljaar 2000 uitriep tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf in 2005 op de vooravond van deze feestdag.

Paus Johannes XXIII
Paus Johannes XXIII, geboren als Angelo Giuseppe Roncalli, was de leider van de Rooms Katholieke Kerk van 1958 tot 1963. De Italiaan werd op 3 september 2000 door toenmalig paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Hij overleed op 3 juni 1963.

Paus Johannes Paulus II
Karol Józef Wojtyla werd in 1920 in het Poolse Wadowice geboren. In 1964 werd hij aartsbisschop van het Poolse Krakau, in 1967 kardinaal. In oktober 1978 werd hij tot paus verkozen; hij nam toen de naam Johannes Paulus II aan. Hij overleed op 2 april 2005

Bron: RKK.nl

Lees verder...
 
21-04-2014 Tussenbalans van de diakenstagiair
 

Na 4 maanden Hilversum, tussenbalans van de diakenstagiair  

Het is nu ruim vier maanden geleden dat ik net na mijn diakenwijding verwelkomd werd in de parochies van Hilversum e.o. Het was vanaf het begin een warm welkom en al heel snel heb ik veel mensen leren kennen. In de H. Vitus heb ik ondertussen al veel liturgieën geassisteerd, verschillende mensen thuis bezocht, vergaderingen meegemaakt, activiteiten van verschillende groepen meegemaakt, en doe ik o.a. ook actief mee aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie.
Die groep is met 17 kinderen heerlijk levendig en het is altijd een hele belevenis! Het is in deze afgelopen periode al mooi geweest om te zien hoe sterk de gemeenschap in en rond de Vitus is en hoeveel er wordt georganiseerd. Het corps van vrijwilligers is groot en de toewijding van u allen is erg motiverend, ook voor mij in het dienen van de parochie in alle verschillende aspecten.
Ik heb tot nu toe al veel geleerd, natuurlijk van pastoor Dresmé, en al doende door het bruisende leven van de parochie. Dank u voor uw hartelijkheid en voor de aanmoediging en bijsturing; dat heb ik allemaal nodig op de weg naar de H. Priesterwijding toe!
En als ik nog iets voor u kunt betekenen, gebruik dan maar goed het feit dat ik als diakonos letterlijk dienaar ben!

Diaken Johannes van Voorst tot Voorst

 
15-04-2014 serie lezingen, thema: Sacramenten
 

Logo Jaar van het GeloofNa de serie lezingen in het kader van het Jaar van het Geloof volgt een nieuwe serie bijeenkomsten met als thema “Sacramenten: mysterie in woord en gebaar”.

Iedere avond zal er een sacrament worden besproken in combinatie met een samenhangend thema. De eerstvolgende bijeenkomst is: 

woensdag 7 mei 2014: Sacrament van het Vormsel
inleiders: pastoraalwerker W. Vlooswijk en diaken B. v. Wilgenburg

Aanvang: 20:00 uur    Einde: 21:30 uur
Plaats: Annagebouw in de tuin achter de St.Vituskerk
parkeren: op het kerkplein

Lees verder...
 
12-04-2014 Nieuwe editie van het Parochieblad
 

De nieuwste editie van het parochieblad voor de periode 12 april t/m 1 juni 2014 kunt u vinden in het menu onder Parochie of door direct te klikken op de volgende link: Parochieblad

 
10-04-2014 ZIEKENTRIDUUM HILVERSUM
 

Opgave deelnemers/sters

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduum. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmausparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 13, 14 en 15 mei.

Ziekentriduum Hilversum

Drie dagen waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduum is dan ook  bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan maken dan ook dat onze gasten “er weer even tegen kunnen”.

Lees verder...
 
10-04-2014 Bisdombedevaart naar Rome 2015
 

Gaat u en uw parochie(regio) met beide bisschoppen mee op bedevaart, op pelgrims­tocht naar Rome? In de mei­vakantie van 2015 organi­seert het bisdom samen met reis­organisatie VNB een bisdom­bedevaart naar Rome.

Log Bisdombevaart Rome 2015

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leef­wereld en je gaat met elkaar op reis. De hoop is dan ook, dat deze bedevaart een positieve bijdrage mag leveren aan het vormen van levende en betrokken kerk­gemeen­schappen in ons bisdom en de saam­horigheid extra zal versterken. Er zal dan ook geprobeerd worden om mensen uit dezelfde regio zoveel mogelijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen.

Lees verder...
 
04-04-2014 Werk in uitvoering
 

Naast alle reguliere doorlopende werkzaamheden in onze parochie zijn er een paar bijzondere projecten.
De zaterdagen van 5 en 12 april is er door vrijwilligers (Jan, Huib, Gerard, Douwe, Michel, Tom, Titia, Maarten, John) samen met Frans van bouwbedrijf ABCO hard gewerkt aan de garage bij de pastorie. Het dak is hiervan op verschillende plaatsen zo slecht dat, om verder verval te voorkomen, besloten is het dak op te knappen en om kosten te besparen ondersteunen verschillende vrijwilligers hierbij .

Ook de bomen in het pastoors bos behoeven onderhoud en gezien hun leeftijd is er een boomveiligheidsrapport opgesteld om de staat van de bomen te kunnen beoordelen en een onderhouds cq vervangingsplan op te stellen zodat het groene gezicht behouden blijft.

Werk in uitvoering

Zoals u heeft kunnen zien is Van Milt Restaurateurs flink opgeschoten met het herstellen van de voegen van de Schaapskooi het komt er weer prachtig uit te zien. Ook de schilder Van Krimpen heeft inmiddels de Schaapskooi in dezelfde kleuren als de pastorie geschilderd.
Dinsdag na pasen worden de steigers afgebroken en wordt de Schaapskooi weer in volle glorie zichtbaar.

Voor het interieur is inmiddels een omgevingsvergunning en monumentenvergunning aangevraagd bij de gemeente Hilversum.

Lees verder...
 
01-04-2014 April nummer Bisdomblad
 

Voorkant Samen kerkEr is weer een nieuwe editie van het Bisdomblad Samen Kerk uit. Via de afbeelding kunt u deze lezen.
Of klik Samen Kerk

Lees verder...
 
31-03-2014 Slechtvalken op de Vitustoren broeden op 4 eieren
 

Op maandag 31 maart 2014 heeft Harry de Rooij van de roofvogelwerkgroep 't Gooi de Vitustoren beklommen om te kijken of het slechtvalkechtpaar in hun nestkast op 65 meter hoogte al op eieren aan het broeden was. Harry kwam beneden met de heuglijke bericht dat het (ongeringde) vrouwtje op 4 eieren zat te broeden terwijl het mannetje aan het fourageren was. Naar schatting waren de eieren half maart gelegd -ruim een maand vroeger als vorig jaar- en naar verwachting zullen de jonge slechtvalkjes als alles goed gaat. rond Pasen geboren worden.  
De eieren op de Vitustoren zijn dus de enige echte paaseieren, daar kunnen de banketbakkers en chocolaterieën niet tegen op !

Slechtvalk jongen voorjaar 2012

 
28-03-2014 Periodieke Schenking aan de Parochie
 

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen.

Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger, gratis en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

ANBI-status
De Rooms Katholieke Kerk en parochies hebben een ANBI-status.

Huidige toezeggingen voor de kerkbalans lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.

Deelname Formulier
Via de website van de belastingdienst kunt het formulier downloaden en op uw computer invullen. Het RSNI nummer van onze parochie H.Vitus en H.Willibrord is 823351257. U vult het formulier in met uitzondering van vraag 4b en vraag 7 en ondertekend het. Als u dan met de Penningmeester contact opneemt kan het afgerond worden

Voor meer informatie of hulp kunt u contact op nemen met de penningmeester.

 
05-03-2014 Zusters van de Monnikenberg in Gulden Boek
 

De zusters Augustinessen van St. Monica zijn op 4 maart vanwege hun bijzondere verdiensten voor Hilversum ingeschreven in het Gulden Boek.
 Pieter Broertjes speldt de gouden speld op bij zr Mariella Oberndorff
Inschrijving in het ‘ereboek van de Hilversumse historie’ gebeurde traditiegetrouw op 4 maart, de verjaardag van de gemeente.

Burgemeester Pieter Broertjes heeft de gouden speld opgespeld bij zr. Mariella Oberndorff. De zusters zijn “zeer vereerd” met deze eer.
(zie ook het interview in de rest van het artikel)

Lees verder...
 
15-02-2014 Radio Maria: geloven begint met de knop omzetten
 

Duik in de wereld van de rooms-katholieke Kerk

Radio Maria AM 675

24 uur per dag, 7 dagen per week, in heel Nederland katholieke radio, zowel op de middengolf (AM 675), via digitale radio (DAB+) als via internet (www.radiomaria.nl) en de gratis app: Radio Maria Nederland. Vijf jaar geleden vestigde het radiostation zich in  s-Hertogenbosch als de Nederlandse vestiging van het wereldwijde Radio Maria. En het groeit nog elke dag.

Radio Maria biedt de luisteraars naast de dagelijkse Heilige Mis en het getijdengebed ook geestelijke lezingen en catecheses. Er zijn programma s voor gezinnen, jongeren en kinderen. Al deze gevarieerde programma s zijn in de traditie van de rooms-katholieke Kerk.
Radio Maria wil een weerspiegeling zijn van wat er in de Kerk speelt. Door ook het land in te gaan, willen we zowel verslag doen van grote evenementen als van kleine, minder bekende, gebeurtenissen, die van groot belang zijn voor een levende geloofsgemeenschap.

Lees verder...
 
07-02-2014 Rock Solid: flitsend, voor tieners van nu!
 

Voor verschillende leeftijden is er bij de H. Vituskerk aanbod gericht op de specifieke leeftijdsgroep.
Rock Solid

Zo ook voor tieners van ongeveer 12 t/m 16 jaar.
Elke twee weken is er namelijk een Rock Solid avond, waar alle tieners van die leeftijd meer dan welkom zijn!
Het zijn avonden met veel afwisseling; actieve onderdelen, spel en creatief, en ook verdieping om iets meer over het geloof te leren. Zo wordt gezelligheid en activiteit gecombineerd met mooie dingen leren, maar ligt de nadruk vooral op de vriendschappen die groeien en die ons helpen!
Want als jongere gelovigen zijn we vaak een “zeldzaam ras” op school en elders en vergeten we dat het geloof iets moois is dat we met vrienden met veel plezier kunnen beleven!

Zelf ben ik er nu al een tijdje bij en geniet ik er ook zelf van om zo actief bezig te zijn en van elkaar te leren, en te leren op elkaar te kunnen bouwen. Afgelopen 11 januari hadden we een trainingsdag met de begeleiders, en reken maar, sindsdien staan we weer met nieuwe energie te popelen om elke twee weken een toffe avond neer te zetten!

Wil jij ook meedoen of gewoon een keer proberen? Mail dan naar rocktff@gmail.com.
Diaken Johannes van Voorst 

 
22-01-2014 Wekelijkse Uitstelling en Aanbidding op vrijdag
 

Aanbidding Allerheiligste Er is op iedere vrijdagochtend uitstelling van het Allerheiligste in de Mariakapel met mogelijkheid tot aanbidding. Dit is aansluitend op de ochtendmis van ongeveer 10:00 tot 12:00 uur. Vrijwilligers die bij toerbeurt zich hiervoor beschikbaar willen stellen kunnen zich hiervoor opgeven bij de Pastoor, diaken Meijer of Mevrouw Schuring.
De bedoeling is dat tijdens de uitstelling altijd tenminste 2 vrijwilligers voor de aanbidding aanwezig zijn bij het Allerheiligste. Uiteraard hopen we dat meer mensen zich op vrijdagochtend aangetrokken voelen tot de Eucharistische aanbidding in de Mariakapel.

Lees verder...
 
20-11-2013 Invalide parkeerplaats & parkeren
 

ParkeerchaosAan de zijkant van de kerk bij de invalideingang zijn speciale parkeerplaatsen gemaakt voor mindervaliden. Links van de grote kastanjeboom zijn twee parkeerplaatsen gelieve deze vrij te houden. Tevens willen wij iedereen verzoeken de doorgang naar het Annagebouw vrij tehouden en netjes binnen de vakken te parkeren zodat er zoveel mogelijk parochianen een parkeerplekje op het kerkplein kunnen vinden. Bekijk hier de overzichtsplattegrond

Lees verder...
 
01-12-2012 Openstelling Mariakapel
 

Mariakapel openVanaf 30 oktober 2012 is de Mariakapel van dinsdag tot en met zaterdag overdag open, wanneer de geel/witte wimpel buiten bij de ingang hangt, om te bidden of om een kaarsje op te steken. Via de eigen ingang aan de kant van de pastorie (bij de geel-witte wimpel) is de Mariakapel via de trap toegankelijk. Item op deze site over de Mariakapel

Lees verder...
 
02-11-2012 Panorama van Hilversum
 

Panorama Hilversum Vanaf het hoogste punt van de bijna 100 meter hoge Vitustoren is een panoramafoto van een deel van Hilversum gemaakt. Klik op de foto om deze te openen. De foto is 0,5 MB groot.

 
01-11-2012 Panorama van Hilversum 10 september 2011
 

Panorama Hilversum vanaf de  Clemenskerk. Foto: D.W.M. Verweij Vanaf het steiger van de Clemenskerk is deze panorama van een deel van Hilversum gemaakt. De foto is 7 MB groot.

 
24 april 2014
St. Vituskerk gezien vanaf het Gooilandplein. Foto: D.W.M. Verweij
St. Vitus in de ochtendzon