Welkom bij de R.K. Parochie Vitus en Willibrord
      De lezingen van de dag vindt u door op deze link te klikken
  Eerstvolgende liturgieviering(en) in onze parochie:
21-04-2014 2e Paasdag
11:00     Gezinsviering, zang: Kinderkoor
Meer info...     Voorganger: Pastoor Dresmé
20-04-2014 De Heer is waarlijk opgestaan
 

De Kerk viert Pasen, het grote feest. Het verhaal leek voorbij te zijn, de hoop leek in de kiem gesmoord te zijn. Maar Jezus is niet dood en vergeten. Hij leeft!

Wij wensen U een Zalig Pasen.

 
16-04-2014 Vieringen in de Goede week en met Pasen
 

Detail van drieluik Kruisiging van Jan van Scorel, eigendom St. Vituskerk, in bruikleen aan Museum Catharijneconvent Utrecht. Foto: Museum Catharijneconvent Utrecht. De datering ligt rond 1540. Een compleet, geschilderd altaarretabel. De buitenluiken zijn van de hand van Van Scorel, het middenpaneel is van assistenten” Voor de Liturgische agenda voor de Goede week en Pasen:

Lees verder...
 
16-04-2014 Waard om te weten
 

In de Goede Week worden een aantal attributen in onze kerk gebruikt die de rest van het jaar in de kast of op zolder verborgen blijven. Hieronder volgt enige uitleg over deze attributen:
Klepper
Passiekruis
Lijdenswerktuigen

Lees verder...
 
12-04-2014 Nieuwe editie van het Parochieblad
 

De nieuwste editie van het parochieblad voor de periode 12 april t/m 1 juni 2014 kunt u vinden in het menu onder Parochie of door direct te klikken op de volgende link: Parochieblad

 
10-04-2014 Bisdombedevaart naar Rome 2015
 

Gaat u en uw parochie(regio) met beide bisschoppen mee op bedevaart, op pelgrims­tocht naar Rome? In de mei­vakantie van 2015 organi­seert het bisdom samen met reis­organisatie VNB een bisdom­bedevaart naar Rome.

Log Bisdombevaart Rome 2015

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leef­wereld en je gaat met elkaar op reis. De hoop is dan ook, dat deze bedevaart een positieve bijdrage mag leveren aan het vormen van levende en betrokken kerk­gemeen­schappen in ons bisdom en de saam­horigheid extra zal versterken. Er zal dan ook geprobeerd worden om mensen uit dezelfde regio zoveel mogelijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen.

Lees verder...
 
04-04-2014 Werk in uitvoering
 

Naast alle reguliere doorlopende werkzaamheden in onze parochie zijn er een paar bijzondere projecten.
De zaterdagen van 5 en 12 april is er door vrijwilligers (Jan, Huib, Gerard, Douwe, Michel, Tom, Titia, Maarten, John) samen met Frans van bouwbedrijf ABCO hard gewerkt aan de garage bij de pastorie. Het dak is hiervan op verschillende plaatsen zo slecht dat, om verder verval te voorkomen, besloten is het dak op te knappen en om kosten te besparen zullen verschillende vrijwilligers hierbij ondersteunen.

Ook de bomen in het pastoors bos behoeven onderhoud en gezien hun leeftijd is er een boomveiligheidsrapport opgesteld om de staat van de bomen te kunnen beoordelen en een onderhouds cq vervangingsplan op te stellen zodat het groene gezicht behouden blijft.

Werk in uitvoering

Zoals u heeft kunnen zien is Van Milt Restaurateurs flink opgeschoten met het herstellen van de voegen van de Schaapskooi het komt er weer prachtig uit te zien. Ook de schilder Van Krimpen is inmiddels gearriveerd om de Schaapskooi in dezelfde kleuren als de pastorie te gaan schilderen. Voor het interieur is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hilversum.

 
01-04-2014 April nummer Bisdomblad
 

Voorkant Samen kerkEr is weer een nieuwe editie van het Bisdomblad Samen Kerk uit. Via de afbeelding kunt u deze lezen.
Of klik Samen Kerk

Lees verder...
 
31-03-2014 Slechtvalken op de Vitustoren broeden op 4 eieren
 

Op maandag 31 maart 2014 heeft Harry de Rooij van de roofvogelwerkgroep 't Gooi de Vitustoren beklommen om te kijken of het slechtvalkechtpaar in hun nestkast op 65 meter hoogte al op eieren aan het broeden was. Harry kwam beneden met de heuglijke bericht dat het (ongeringde) vrouwtje op 4 eieren zat te broeden terwijl het mannetje aan het fourageren was. Naar schatting waren de eieren half maart gelegd -ruim een maand vroeger als vorig jaar- en naar verwachting zullen de jonge slechtvalkjes als alles goed gaat. rond Pasen geboren worden.  
De eieren op de Vitustoren zijn dus de enige echte paaseieren, daar kunnen de banketbakkers en chocolaterieën niet tegen op !

Slechtvalk jongen voorjaar 2012

 
28-03-2014 Periodieke Schenking aan de Parochie
 

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen.

Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger, gratis en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
 • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
 • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
 • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
 • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

ANBI-status
De Rooms Katholieke Kerk en parochies hebben een ANBI-status.

Huidige toezeggingen voor de kerkbalans lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.

Deelname Formulier
Via de website van de belastingdienst kunt het formulier downloaden en op uw computer invullen. Het RSNI nummer van onze parochie H.Vitus en H.Willibrord is 823351257. U vult het formulier in met uitzondering van vraag 4b en vraag 7 en ondertekend het. Als u dan met de Penningmeester contact opneemt kan het afgerond worden

Voor meer informatie of hulp kunt u contact op nemen met de penningmeester.

 
15-03-2014 Nieuwe serie lezingen, thema: Sacramenten
 

Logo Jaar van het GeloofNa de serie lezingen in het kader van het Jaar van het Geloof volgt een nieuwe serie bijeenkomsten met als thema “Sacramenten: mysterie in woord en gebaar”.

Iedere avond zal er een sacrament worden besproken in combinatie met een samenhangend thema. De eerstvolgende bijeenkomst is: 

woensdag 7 mei 2014: Sacrament van het Vormsel
inleiders: pastoraalwerker W. Vlooswijk en diaken B. v. Wilgenburg

Aanvang: 20:00 uur    Einde: 21:30 uur
Plaats: Annagebouw in de tuin achter de St.Vituskerk
parkeren: op het kerkplein

Lees verder...
 
10-03-2014 ZIEKENTRIDUUM HILVERSUM
 

Opgave deelnemers/sters

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduum. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmausparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 13, 14 en 15 mei.

Ziekentriduum Hilversum

Drie dagen waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduum is dan ook  bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan maken dan ook dat onze gasten “er weer even tegen kunnen”.

Lees verder...
 
10-03-2014 Vastenactie 2014
 

Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny.

Hun project in Diomplor vormt het campagneproject 2014 van Vastenaktie. De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund met zogenoemde ‘business and savings’-programma’s, waarmee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties vormen.

Klik hier om de film te bekijken op YouTube. YouTube wordt geopend in een nieuw venster.

Lees verder...
 
05-03-2014 Zusters van de Monnikenberg in Gulden Boek
 

De zusters Augustinessen van St. Monica zijn op 4 maart vanwege hun bijzondere verdiensten voor Hilversum ingeschreven in het Gulden Boek.
 Pieter Broertjes speldt de gouden speld op bij zr Mariella Oberndorff
Inschrijving in het ‘ereboek van de Hilversumse historie’ gebeurde traditiegetrouw op 4 maart, de verjaardag van de gemeente.

Burgemeester Pieter Broertjes heeft de gouden speld opgespeld bij zr. Mariella Oberndorff. De zusters zijn “zeer vereerd” met deze eer.
(zie ook het interview in de rest van het artikel)

Lees verder...
 
05-03-2014 Pausboodschap voor de Veertigdagentijd
 

Paus Franciscus foto: F. Thoolen smaIn zijn boodschap voor de Veertig­dagen­tijd die op Aswoensdag is begonnen, gaat paus Franciscus in op de vraag hoe gelovigen Jezus kunnen volgen in Zijn armoede. Wat betekent deze armoede, die voor de gelovigen leidt tot rijkdom? De Nederlandse bisschoppen willen deze boodschap van de paus met het oog op de komende periode van vasten graag onder de aandacht brengen in de eigen Kerk­provincie.

Lees verder...
 
24-02-2014 Veertigdagentijd bij de kinderkerk en Gezinsmis
 

Op aswoensdag 5 maart is de 40-dagentijd begonnen.
Veertig dagen om ons voor te bereiden op iets groots, iets wat we bijna niet kunnen begrijpen, ook de grote mensen niet hoor! Jezus die aan het kruis stierf overwint de dood. Niet alleen voor Zichzelf maar daardoor voor ieder van ons! Het goede overwint het kwaad. Maar dat gebeurde niet zomaar, Jezus heeft voor ons geleden zodat voor ons de weg naar de hemel vrij kwam. Ook Jezus heeft zich hier op voorbereid. We horen de eerste zondag van de vastentijd het verhaal van Jezus die 40 dagen in de woestijn vast en bidt….helemaal alleen met God….zonder eten…poeh.. Hij zal wel honger hebben gehad. En toch wilde Hij dat doen voor jou en voor mij.

 • Woensdag 5 maart om 16.00 uur Aswoensdag
 • Zondag 9 maart om 11.00 u gezinsmis: eerste zondag van de vasten
 • Zondag 13 april om 11.00 u Palmzondag gezinsviering met palmpasenstokprocessie
 • Vrijdag 18 april om 14.30 uur Goede Vrijdag de kruisweg
 • Maandag 21 april om 11.00 uur tweede paasdag Gezinsviering voorafgegaan door een Paasontbijt.
Lees verder...
 
15-02-2014 Radio Maria: geloven begint met de knop omzetten
 

Duik in de wereld van de rooms-katholieke Kerk

Radio Maria AM 675

24 uur per dag, 7 dagen per week, in heel Nederland katholieke radio, zowel op de middengolf (AM 675), via digitale radio (DAB+) als via internet (www.radiomaria.nl) en de gratis app: Radio Maria Nederland. Vijf jaar geleden vestigde het radiostation zich in  s-Hertogenbosch als de Nederlandse vestiging van het wereldwijde Radio Maria. En het groeit nog elke dag.

Radio Maria biedt de luisteraars naast de dagelijkse Heilige Mis en het getijdengebed ook geestelijke lezingen en catecheses. Er zijn programma s voor gezinnen, jongeren en kinderen. Al deze gevarieerde programma s zijn in de traditie van de rooms-katholieke Kerk.
Radio Maria wil een weerspiegeling zijn van wat er in de Kerk speelt. Door ook het land in te gaan, willen we zowel verslag doen van grote evenementen als van kleine, minder bekende, gebeurtenissen, die van groot belang zijn voor een levende geloofsgemeenschap.

Lees verder...
 
07-02-2014 Rock Solid: flitsend, voor tieners van nu!
 

Voor verschillende leeftijden is er bij de H. Vituskerk aanbod gericht op de specifieke leeftijdsgroep.
Rock Solid

Zo ook voor tieners van ongeveer 12 t/m 16 jaar.
Elke twee weken is er namelijk een Rock Solid avond, waar alle tieners van die leeftijd meer dan welkom zijn!
Het zijn avonden met veel afwisseling; actieve onderdelen, spel en creatief, en ook verdieping om iets meer over het geloof te leren. Zo wordt gezelligheid en activiteit gecombineerd met mooie dingen leren, maar ligt de nadruk vooral op de vriendschappen die groeien en die ons helpen!
Want als jongere gelovigen zijn we vaak een “zeldzaam ras” op school en elders en vergeten we dat het geloof iets moois is dat we met vrienden met veel plezier kunnen beleven!

Zelf ben ik er nu al een tijdje bij en geniet ik er ook zelf van om zo actief bezig te zijn en van elkaar te leren, en te leren op elkaar te kunnen bouwen. Afgelopen 11 januari hadden we een trainingsdag met de begeleiders, en reken maar, sindsdien staan we weer met nieuwe energie te popelen om elke twee weken een toffe avond neer te zetten!

Wil jij ook meedoen of gewoon een keer proberen? Mail dan naar rocktff@gmail.com.
Diaken Johannes van Voorst 

 
22-01-2014 Wekelijkse Uitstelling en Aanbidding op vrijdag
 

Aanbidding Allerheiligste Er is op iedere vrijdagochtend uitstelling van het Allerheiligste in de Mariakapel met mogelijkheid tot aanbidding. Dit is aansluitend op de ochtendmis van ongeveer 10:00 tot 12:00 uur. Vrijwilligers die bij toerbeurt zich hiervoor beschikbaar willen stellen kunnen zich hiervoor opgeven bij de Pastoor, diaken Meijer of Mevrouw Schuring.
De bedoeling is dat tijdens de uitstelling altijd tenminste 2 vrijwilligers voor de aanbidding aanwezig zijn bij het Allerheiligste. Uiteraard hopen we dat meer mensen zich op vrijdagochtend aangetrokken voelen tot de Eucharistische aanbidding in de Mariakapel.

Lees verder...
 
20-11-2013 Invalide parkeerplaats & parkeren
 

ParkeerchaosAan de zijkant van de kerk bij de invalideingang zijn speciale parkeerplaatsen gemaakt voor mindervaliden. Links van de grote kastanjeboom zijn twee parkeerplaatsen gelieve deze vrij te houden. Tevens willen wij iedereen verzoeken de doorgang naar het Annagebouw vrij tehouden en netjes binnen de vakken te parkeren zodat er zoveel mogelijk parochianen een parkeerplekje op het kerkplein kunnen vinden. Bekijk hier de overzichtsplattegrond

Lees verder...
 
01-11-2013 Vieringen op zaterdagavond in de Mariakapel
 

Maria reliefBij het ingaan van de wintertijd worden de vieringen op zaterdagavond niet meer in de grote kerk gehouden maar in de Mariakapel. Hiertoe is besloten omdat het verlichten en verwarmen van de gehele kerk voor het beperkte aantal kerkbezoekers op zaterdagavond niet meer verantwoord is. De Mariakapel beschikt over een eigen gasverwarming.
De engelstalige viering om 17:30 wordt reeds in de Mariakapel gehouden.
Met ingang van 2 november 2013 vindt dus ook de nederlandse viering om 19:00 uur gedurende de wintertijd in de Mariakapel plaats. De Mariakapel is toegankelijk via de kleine ingang van de kerk. Via het torenportaal kunt u de Mariakapel bereiken. In het torenporaal staat een tafeltje met de liturgieblaadjes en de GVL-bundels.

 
01-12-2012 Openstelling Mariakapel
 

Mariakapel openVanaf 30 oktober 2012 is de Mariakapel van dinsdag tot en met zaterdag overdag open, wanneer de geel/witte wimpel buiten bij de ingang hangt, om te bidden of om een kaarsje op te steken. Via de eigen ingang aan de kant van de pastorie (bij de geel-witte wimpel) is de Mariakapel via de trap toegankelijk. Item op deze site over de Mariakapel

Lees verder...
 
02-11-2012 Panorama van Hilversum
 

Panorama Hilversum Vanaf het hoogste punt van de bijna 100 meter hoge Vitustoren is een panoramafoto van een deel van Hilversum gemaakt. Klik op de foto om deze te openen. De foto is 0,5 MB groot.

 
01-11-2012 Panorama van Hilversum 10 september 2011
 

Panorama Hilversum vanaf de Clemenskerk. Foto: D.W.M. Verweij Vanaf het steiger van de Clemenskerk is deze panorama van een deel van Hilversum gemaakt. De foto is 7 MB groot.

 
20 april 2014
St. Vituskerk gezien vanaf het Gooilandplein. Foto: D.W.M. Verweij
St. Vituskerk in glas in lood